Zásady ochrany osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

1.Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

 • Poskytovatelem Praha 8 – Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, IČ 275 44 001
 • Osobními údaji jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby,

 

2.Poskytovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

3. Poskytovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
 • Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

 

4. Účastník je fyzickou osobou nepodnikající, která se u Poskytovatele registruje za účelem využití služby GOGEN PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA.

5. Poskytovatel je právnickou osobou, která poskytuje službu GOGEN PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:

 • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti se službou GOGEN PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
 • za účelem/účely uvedenými níže v čl. II.

 

II. Účely a doby zpracování Osobních údajů

1. Poskytovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

    a. poskytování služeb: Osobní údaje budou zpracovávány po dobu poskytování služby po dobu trvání služby;

     b. splnění právní povinnosti: plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu.

     c. Oprávněné zájmy Poskytovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Poskytovatele: účinná obhajoba v případě sporu.

2. Poskytovatel je správcem Osobních údajů.

 

III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné poskytování služeb Poskytovatelem. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby.

2. Jakmile pomine účel zpracování nebo zanikne právní titul zpracování, Poskytovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

3. Účastník je povinen Poskytovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Poskytovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

4. Poskytovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

5. Poskytovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dopravy zboží a řešení reklamací.

6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

 

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním

1.Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

 1. požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
 2. na opravu poskytnutých Osobních údajů;
 3. na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
 4. na omezení zpracování Osobních údajů;
 5. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 6. Právo na přenos osobních údajů na jiného správce
 7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 

2. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce e-mailu zaslaného ze strany Provozovatele nebo žádostí na adrese info@gogen.cz nebo v případě registrovaného zákazníka v zákaznické sekci na webových stránkách e-shopu.

3. Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. II odst. 1 písm. a), b) a c).

4. V případě, že by se Účastník domníval, že Poskytovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat Poskytovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@gogen.cz
 2. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@gogen.cz, aby Poskytovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Poskytovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Poskytovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

5. Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Poskytovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti Provozovatelem.

6. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., odstavec 1, má Poskytovatel právo žádat prokázání Vaší totožnosti. Žádost tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e-mailové adresy, má Poskytovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel     neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv přijata. Poskytovatel si v odůvodněných případech vyhrazuje právo požádat o přesnější ověření totožnosti subjektu údajů, a to např. prostřednictvím úředně ověřeného podpisu či prostřednictvím datové schránky (taková situace může nastat v případě, kdy má Poskytovatel odůvodněně za to, že žádost zaslal nikoli subjekt údajů a mohlo by se tak jednat o únik osobních údajů)..

7. Poskytovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

 

V. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Poskytovatelem jsou příslušné české soudy.

2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1.9.2019