Pravidla akce „Dárek k UHD televizím GoGEN a Hyundai“

(dále jen „Pravidla“)

1. POŘADATEL

1.1. Pořadatelem akce je společnost ETA a.s., IČ 27544001, se sídlem Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17862 (dále jen „Pořadatel“).

2. PROVOZOVATEL

2.1. Provozovateli akce pro Českou republiku jsou společnosti:

  • HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., IČ 49973053, se sídlem Náměstí práce 2523, 760 01 Zlín
  • Alza.cz a.s., IČ 27082440, se sídlem Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7
  • Internet Mall, a.s., IČ 26204967, se sídlem U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7
  • CZC.cz s.r.o., IČ: 25655701, se sídlem 1. máje 3236/103, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava
  • T.S.BOHEMIA a.s., IČ: 62304381, se sídlem Sladovní 103/3, 779 00 Olomouc
  • SHOP TRADING s. r. o., IČ: 24717509, se sídlem Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3
  • další oficiální maloobchodní prodejci značky GoGEN a Hyundai Electronics

(dále jen „Provozovatel“)

3. AKCE

3.1. Principem akce „Soundbar GoGEN zdarma“ (dále jen „Akce“) je možnost každého Účastníka, který splní podmínky dle těchto Pravidel, získat od Pořadatele k nákupu vybraných televizí GoGEN a Hyundai uvedených v Příloze č. 1 dárek v podobě soundbaru GoGEN TAS 940 WSB (dále jen „Dárek“).

4. ÚČASTNÍCI AKCE

4.1. Není-li dále stanoveno jinak, Akce se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenska, která splní podmínky uvedené v článku 5 Pravidel (dále jen „Účastník“).

4.2. Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli a Provozovateli, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ustanovení § 22OZ.

5. DÁREK

5.1. Účastníkovi vzniká nárok na převzetí Dárku od Pořadatele, budou-li splněny všechny následující podmínky:

a) Účastník v době trvání Akce, tj. v době od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024 včetně, koupí libovolnou UHD televizi GoGEN nebo Hyundai uvedenou v Příloze č. 1 (dále jen „Akční produkt“) ve značkových a partnerských prodejnách Provozovatelů anebo prostřednictvím jejich e-shopů na území České republiky.

b) Účastník nejpozději do 14. 7. 2024 včetně řádně vyplní a odešle on-line formulář dostupný na internetových stránkách www.gogen.cz/soundbar-zdarma (dále jen „Registrace“), které jsou provozovány Pořadatelem.

c) Účastník doloží provedení nákupu Akčního produktu předložením příslušného daňového dokladu, bude-li o to Pořadatelem požádán.

d) Účastník neodstoupil od kupní smlouvy (jejímž předmětem je koupě Akčního produktu) uzavřené distančním způsobem v souladu s ustanovením § 1829 OZ nebo z jiného důvodu.

5.2. Po provedení Registrace bude Účastníkovi odeslán e-mail s potvrzením o přijetí vyplněného formuláře.

5.3. Dárek bude bezplatně zaslán na adresu Účastníka, kterou uvedl při Registraci. Pořadatel odešle Dárek do 30 dnů ode dne provedení Registrace.

5.4. Účastník se může účastnit Akce i opakovaně, maximálně však třikrát; předpokladem je vždy splnění veškerých podmínek dle těchto Pravidel, a to pro každou jednotlivou účast na Akci.

5.5. Účastník neztrácí v důsledku účasti na Akci právo na jiné bonusy, akce a zvýhodnění poskytované Pořadatelem při nákupu v jakékoliv provozovně Provozovatele.

5.6. Dárek není předmětem kupní smlouvy. Účastníku nevznikají práva z vadného plnění. Účastník není oprávněn Dárek reklamovat.

6. DALŠÍ PODMÍNKY

6.1. Jedná-li Účastník nepoctivě či spekulativně, v rozporu dobrými mravy a/nebo způsobem poškozujícím dobré jméno či dobrou pověst Pořadatele a/nebo jiné právnické osoby spadající do stejného podnikatelského seskupení jako Pořadatel, je Pořadatel oprávněn kdykoli vyloučit Účastníka z účasti na Akci, a to bez nároku na jakoukoli náhradu.

6.2. Pořadatel neodpovídá za nedoručení či ztrátu Dárku při přepravě Účastníkovi.

6.3. Pořadatel je oprávněn Akci kdykoli, a to i bez udání důvodů ukončit. Oznámení o ukončení Akce Pořadatel zveřejní vhodným způsobem, zejména na internetových stránkách www.gogen.cz/soundbar-zdarma. K registracím došlým po zveřejnění ukončení Akce nebude přihlédnuto, tedy takovému Účastníkovi již nevznikne nárok na Dárek.

6.4. Pořadatel je oprávněn kdykoli změnit Pravidla či technické nebo organizační zabezpečení Akce. V takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na internetových stránkách www.gogen.cz/soundbar-zdarma.

7. TRVÁNÍ AKCE

7.1. Akce trvá ode dne 1. 4. 2024:

a. do dne 30. 6. 2024

b. do vyprodání zásob Akčních produktů

c. do ukončení Akce Pořadatelem

7.2. Pokud byly splněny všechny podmínky dle těchto Pravidel, lze o získání Dárku zažádat prostřednictvím Registrace nejpozději dne 14. 7. 2024.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Správcem osobních údajů je Pořadatel.

8.2. Registrací v Akci vyjadřuje Účastník souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Pro účely této Akce jsou zpracovávány osobní údaje Účastníka v rozsahu jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, PSČ, město), emailová adresa a telefonní číslo.

8.3. Osobní údaje:

a) jsou zpracovány pouze za účelem Akce, zejména za účelem doručení Dárku Účastníkovi

b) nebudou zpracovány za žádným jiným účelem než za účelem Akce

c) nebudou předávány žádné třetí osobě, vyjma osobě pověřené doručením Dárku, osobě poskytující Pořadateli služby datového úložiště

d) nebudou předávány do země mimo Evropský hospodářský prostor

8.4. budou zlikvidovány, jakmile nebude existovat žádný účel zpracování.

8.5. Účastník jakožto subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů a na přenos osobních údajů.

8.6. Účastník jakožto subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

8.7. Účastník se v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů může obrátit na Pořadatele na adrese uvedené v článku 1. Pravidel nebo na kontaktních údajích na internetových stránkách www.gogen.cz/kontakty.

8.8. Účastník se v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@eta.cz.

8.9. Má-li Účastník za to, že Pořadatel postupuje při zpracování osobních údajů nezákonně, může se obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Registrací vyjadřuje Účastník souhlas s Pravidly a zavazuje se jednat v souladu s nimi.

9.2. Účastník účastí v Akci akceptuje, že Pořadatel nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu Dárku a nelze za něj požadovat finanční náhradu, nelze ho vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci. Dárek není možné směnit za hotovost ani požadovat vydaní jiné výhry, než je Pořadatelem stanoveno. Tato Pravidla byla níže uvedeného dne zveřejněna na internetových stránkách www.gogen.cz/soundbar-zdarma a v listinné podobě jsou uložena na adrese sídla Pořadatele.

Ve Zlíně dne 20. 3. 2024

Příloha č. 1

Akční produkty – seznam UHD televizí GoGEN a Hyundai, na které se Akce vztahuje

Produkt

Kód produktu

Televize GoGEN TVQ 43X852 GWEB

GOGTVQ43X852GWEB

Televize GoGEN TVQ 50X852 GWEB

GOGTVQ50X852GWEB

Televize GoGEN TVQ 55X852 GWEB

GOGTVQ55X852GWEB

Televize GoGEN TVQ 65X852 GWEB

GOGTVQ65X852GWEB

Televize GoGEN TVU 43X350 GWEB

GOGTVU43X350GWEB

Televize GoGEN TVU 50X350 GWEB

GOGTVU50X350GWEB

Televize GoGEN TVU 55X350 GWEB

GOGTVU55X350GWEB

Televize Hyundai QLX 43840 GSMART

HYUQLX43840GSMART

Televize Hyundai QLX 50840 GSMART

HYUQLX50840GSMART

Televize Hyundai QLX 55840 GSMART

HYUQLX55840GSMART

Televize Hyundai QLX 65840 GSMART

HYUQLX65840GSMART

Televize Hyundai ULX 43359 GSMART

HYUULX43359GSMART

Televize Hyundai ULX 50359 GSMART

HYUULX50359GSMART

Televize Hyundai ULX 55359 GSMART

HYUULX55359GSMART

Televize Hyundai ULX 65359 GSMART

HYUULX65359GSMART