Pravidla akce

Obchodní podmínky

GOGEN PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

SLUŽBU GOGEN PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA POSKYTUJE:

V ČESKÉ REPUBLICE:

ETA a. s. Se sídlem: Praha 8 – Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00 IČ: 275 44 001, DIČ: CZ27544001 Sp. zn.: B 17862 vedená u MS v Praze (dále jen ETA)

VE SLOVENSKÉ REPUBLICE:

ETA – Slovakia, spol. s r.o. Sídlo: Stará Vajnorská 8, Bratislava 831 04 IČO: 31 350 798, DIČ: SK2020299259 Zaps. v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 5095/B

 

Služba GoGEN PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA se poskytuje na výrobky:

  1. LED televizory

  2. Meteostanice

  3. Elektrokoloběžky

Platnost služby GoGEN PRODLOUŽENÍ ZÁRUKA je vždy u daného výrobku vyznačena.

Služba GoGEN PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA se poskytuje nad rámec zákonné odpovědnosti za vady,

Ad. 1) LED televizory, v období od 25. do 40. měsíce včetně od zakoupení zboží u prodejce.

Ad. 2) Meteostanice, v období od 25. do 48. měsíce od zakoupení zboží u prodejce.

Ad.3) Elektrokoloběžky, v období od 25. do 60. měsíce včetně, od zakoupení zboží u prodejce a to pouze na část výrobku – motor.

GoGEN PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA končí bez dalšího uplynutím lhůty, tedy posledním dnem 40. nebo 48. měsíce, nebo 60. měsíce, následujícího po uzavření kupní smlouvy.

Podmínky uplatnění GoGEN PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY nejsou shodné s právy z vadného plnění dle Občanského zákoníku, ale řídí se Obchodními podmínkami GoGEN PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY, které jsou k dispozici na www.gogen.cz.

Není-li stanoveno v těchto Obchodních podmínkách jinak, uplatní se přiměřeně příslušná ustanovení Občanského zákoníku o právech z vadného plnění. Pro účely GoGEN PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY se výslovně neuplatní analogie § 1924, 2169, 2170, 2171 a 1922 odst. 2.

Název služby „Prodloužená záruka GoGEN“ je dlouhodobě zaužívaný obchodní pojem. Spotřebitelé tento pojem znají a byť si je Poskytovatel vědom nové právní úpravy, která ruší pojem „zákonná záruka“, rozhodnul se pojem „Prodloužená záruka GoGEN“ neměnit. Služba navazuje na zákonnou odpovědnost prodávajícího z vadného plnění a neznamená, že by prodávající poskytoval záruku po prodeji výrobku. Po prodeji výrobku tedy trvá zákonná odpovědnost z vadného plnění prodávajícího a po uplynutí doby trvání zákonné odpovědnosti z vadného plnění počne plynout doba trvání služby.

GoGEN PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA se neuplatní, jeli kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající. Může být využita pouze pro zakoupení výrobku spotřebitelem (dle definice § 419 Občanského zákoníku), nikoli u osob, které nakupují výrobky pro podnikatelské účely nebo jako osoby podnikající.

Nárok na tuto službu nevzniká automaticky po zakoupení zboží, ale je podmíněno aktivací této služby zákazníkem na webových stránkách www.gogen.cz, v sekci PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA.

Aktivaci služby GoGEN PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA provede zákazník na webových stránkách www.gogen.cz tím, že pravdivě vyplní elektronický formulář. Data zapsaná do tohoto formuláře se uloží do Certifikátu GoGEN PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA, který si zákazník vytiskne. Předložení Certifikátu spolu s prodejním dokladem jsou podmínkou při uplatnění a řešení reklamace GoGEN PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY.

Certifikát plní funkci záručního listu.

Aktivace služby musí být na webových stránkách www.gogen.cz provedena nejpozději v termínu do 30 dnů od zakoupení zboží. Rozhodné datum nákupu je uvedeno na prodejním dokladu.

GoGEN PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA platí pouze ve vybraných prodejnách, obchodních řetězcích a internetových obchodech. Informujte se u svého prodejce!

 

 

UPLATNĚNÍ GOGEN PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY – ŘEŠENÍ REKLAMACE

Uplatnění GoGEN PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY je možno v prodejně, kde zákazník výrobek kupoval nebo v autorizovaném servisu.

 

PŘI REKLAMACI JE NUTNO DOLOŽIT:

Tištěnou verzi certifikátu, který zákazník získal při registraci GoGEN PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

Řádný prodejní doklad k výrobku

Lhůta pro vyřízení reklamace GoGEN PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY je maximálně 60 dnů. Pokud nedojde do této doby k vyřízení reklamace, považuje se výrobek za neopravitelný. Lhůta pro vyřízení reklamace se tedy ujednává odlišně od § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který se pro účely poskytnutí služby GoGEN PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA nepoužije

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla vada odstraněna. Není-li tento postup možný, má zákazník právo na výměnu věci.

Namísto nároku zákazníka na odstoupení od kupní smlouvy si ETA v průběhu GoGEN PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY vyhrazuje právo vyřešení reklamace v případě neopravitelnosti zboží tak, že zákazník obdrží nový výrobek z aktuálního sortimentu, dle výběru ETA a. s. V případě, že zákazník nebude souhlasit s nabízeným výrobkem, GoGEN PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA zaniká bez jakýchkoli dalších nároků zákazníka. V případě, že zákazník bude uplatňovat svá práva ze služby GoGEN PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY v době, kdy dojde ke zrušení či zániku služby GoGEN PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY (tím se myslí, že tato služba již nebude nadále poskytována) a zákazníkovi v rámci jeho práv ze služby GoGEN PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY vznikne nárok na výměnu věci, bude zákazníkovi nový výrobek poskytnut, nicméně bez služby GoGEN PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY.

ETA si vyhrazuje právo na určení servisu pro případnou opravu reklamovaného výrobku.

 

ETA NEODPOVÍDÁ A GOGEN PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA JE NEPLATNÁ NA ZÁVADY VÝROBKU ZPŮSOBENÉ ZEJMÉNA:

Nevhodnými provozními podmínkami

Použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze a v rozporu s charakterem výrobku

Neodborným nebo neoprávněným zásahem do výrobku

Vlivem neodvratné události (např. živelné pohromy)

Mechanickým poškozením

Připojením výrobku na jiné než předepsané napájecí napětí

Neodborným uvedením do provozu

Spojením nebo použitím výrobku s nestandardním příslušenstvím

Nebo v jiných případech, na které se nevztahuje záruční doba dle Občanského zákoníku

 

 

DALŠÍ PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ

Aktivací služby GoGEN PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA zákazník souhlasí s Obchodními podmínkami služby GoGEN PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

GoGEN PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA neplatí pro výrobky, na které byla při prodeji poskytnuta sleva z důvodu poškození, neúplnosti nebo chybějících doplňků a výbavy.

GoGEN PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA se nevztahuje na spotřební materiál a ztrátu dat.

Při nesplnění jakékoli z obchodních podmínek GoGEN PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY, si společnost ETA vyhrazuje právo považovat GoGEN PRODLOUŽENOU ZÁRUKU za neplatnou, a tudíž za nenárokovou a nevymahatelnou. V takovémto případě může být závada výrobku odstraněna jen za úplatu, po předchozí dohodě se zákazníkem

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.3.2024. ETA si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek. Aktuální znění Obchodních podmínek GoGEN PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA.

 

 Ochrana osobních údajů je upravena v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů

 

* GoGEN PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA platí pouze ve vybraných prodejnách, obchodních řetězcích a internetových obchodech. Informujte se u svého prodejce.