Obecná pravidla soutěží na sociálních sítích Gogen

I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání akce

Tento dokument obsahuje pravidla marketingové akce nazvané (dále jen „Akce“). Organizátorem Akce je společnost ETA, a.s., se sídlem Křižíkova 134/48, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 27544001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17862 (dále jen „Organizátor“).

Akce probíhá na území celé České republiky nebo Slovenska (dále jen „Místo konání akce“).

II. Účast v Akci

Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenska (dále jen „uživatel“), která se zapojí do Facebook nebo Instagram soutěže a splní dále uvedené podmínky Akce.

III. Podmínky účasti v Akci

Akce se lze zúčastnit na základě splnění podmínek, které jsou vždy součástí daného soutěžního příspěvku.

Uživatel má profil na sociální síti Facebook nebo Instagram a doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska.

Každý uživatel se může do soutěže zapojit pouze jednou.

Každý uživatel, který splní všechny podmínky uvedené v odst. III. tohoto článku, má nárok pouze na jeden konkrétní dárek, který je popsán v daném soutěžním příspěvku.

IV. Průběh Akce a dárky

Soutěž trvá po dobu stanovenou v příspěvku.

Uživatel musí splnit soutěžní úkoly určené v příspěvku.

Dárek/dárky je/jsou uveden/y v soutěžním příspěvku.

Výherce bude náhodně vybrán do 7 dnů od ukončení Akce přímo v komentářích pod soutěžním příspěvkem.

Výherce bude kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy přes Facebook/Instagram a bude vyzván k zaslání kontaktních údajů pro doručení výhry, pokud do tří dnů neodpoví, bude vybrán náhradní výherce.

Po ukončení termínu konání Akce končí. V průběhu konání Akce si Organizátor vyhrazuje právo na změnu množství a druhu dárků.

Výhra bude zaslána na doručovací adresu výherce do 30 dnů od ukončení Akce. Organizátor doručuje dárky na adresu, kterou uživatel zaslal prostřednictvím zpráv. Organizátor neručí za nedoručení, ztrátu nebo poškození dárku během poštovní přepravy.

Dárky nejsou předmětem kupní smlouvy. Organizátor nenese odpovědnost z vadného plněné. Uživatelům nevzniká právo dárky reklamovat.

 

V. Vyloučení z Akce

Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které nedodrží pravidla Akce, nebo jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům Akce.

Akce se nevztahuje na zaměstnance firmy ETA, a.s. a HP TRONIC Zlín spol. s r.o.

Organizátor Akce je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového uživatele, u něhož bude mít podezření, že takový uživatele dosáhl své účasti v Akci podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

VI. Ochrana osobních údajů

Účastí v Akci vyjadřuje uživatel souhlas s Pravidly Akce, zavazuje se je plně dodržovat. Správcem osobních údajů je společnost Facebook/Instagram a organizátor se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně u výherců soutěže.

Výherci soutěže udělují Organizátorovi osobní údaje, a to jméno, příjmení, adresa (dále jen „údaje“), a to výhradně pro účely zaslání výher této Akce. Po skončení akce a odeslání výhry jsou poskytnuté údaje evidovány pouze v historii komunikace společnosti Facebook/Instagram.

Uživatel bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména má právo na opravu těchto osobních údajů, právo vznést námitku, právo požádat Organizátora o vysvětlení, právo na omezení zpracování, právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním nesprávných osobních údajů, provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace, resp. výmaz. V případě pochybností o dodržování práv Organizátorem, jakožto správcem osobních údajů, se může uživatel obrátit na Organizátora a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII. Závěrečná ustanovení

Organizátor touto Akcí nepřebírají vůči uživatelům žádné jiné závazky a účastníci Akce nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než uvedená v těchto pravidlech.

Organizátor si vyhrazuje právo Akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu. V případě změny podmínek a pravidel bude Organizátor informovat uživatele Akce oznámením na webu Akce.

Vyobrazení dárků na komunikačních materiálech Akce (FB příspěvek, web apod.) je jen ilustrativní a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě dárků.

Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Akci, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s Akcí spojené. Případné námitky a informace o průběhu Akce lze písemně zasílat na adresu Organizátora: ETA, a.s., nám. Práce 2523, 76001 Zlín, emailem na adresu: info@gogen.cz.

Úplná a závazná pravidla Akce jsou dostupná na webových stránkách gogen.cz, případně na vyžádání v listinné podobě.

Účastí v soutěži vyjadřuje uživatel svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat

Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.

Soutěž není nijak sponzorována, administrována nebo spojena se společností Meta.

 

Tato pravidla jsou účinná od 1. 11. 2021